Vedtægter for Grundejerforeningen Ørneparken

A. Foreningen navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er "Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup". CVR: 32013465.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv udadtil og indadtil samt administrere de i deklarationen gældende bestemmelser.

B. Medlemskredsen

§ 3
Pligten til medlemskab påhviler enhver ejer af en eller flere grunde. Ingen, som ikke er ejer af en sådan grund, kan blive medlem af foreningen. Kun een ejer af hver grund kan blive medlem.

C. Medlemmernes pligter

§ 4
Bestyrelsen kan med bindende virkning for medlemmerne træffe beslutning indenfor foreningens formål og som sikrer områdets karakter som beboelsesområde.

§ 5
På veje, parceller og fællesarealer må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3.500 kg) i videre omfang end ved af- og pålæsning. Bestyrelsen træffer i øvrigt bestemmelser om parkering på veje og stier m.v.

§ 6
Ethvert medlem skal renholde vej, rendesten og fortov udenfor sin grund - samt om vinteren holde ryddet for sne og gruset i glat føre. I øvrigt henvises til politivedtægten samt renholdelsesregulativet.

Renholdelse af stamvej og snerydning af stamvej og boligveje iværksættes af grundejerforeningen.

§ 7
Grundejerforeningen drager omsorg for vejenes og fællesanlæggenes vedligeholdelse.

§ 8
Meddelelse om ejerskifte skal straks tilgå foreningen med angivelse af ny ejer.

D Foreningens økonomi

§ 9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig, med indkaldelsen til den ordinære gen6ralforsamling.

§ 10
Medlemmerne bidrager til foreningens økonomi gennem erlæggelse af et årligt Kontingent der forfalder til betaling den 1. maj hver år.
Dette årlige kontingent dækker endvidere foreningens almindelige hensættelser til reetablering af foreningens veje.
Kontingentet dækker tidsrummet 1.5. - 30.4.
Renter af midler hensat til vejenes reetablering skal forlods hensættes.
Forpligtigelsen til at betale kontingent påhviler hver enkelt grundejer.

§ 11
Kontingentet indbetales på giro til foreningens kasserer.
Er kontingentet ikke betalt 15. maj, udsendes opkrævning på beløbet med tillæg af rykkergebyr.
Der vil normalt altid blive opkrævet gebyr for indbetalinger foretaget efter 15. maj.
Bliver opkrævningen ikke betalt, overgives den tidligst den 15. juni til inkassation gennem advokat uden yderligere varsel. De hermed forbundne omkostninger betales af vedkommende medlem.

§ 12
Foreningen tegnes økonomisk af formanden i forbindelse med kassereren.
Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto - og kontoen skal være klausuleret, således at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.
Endvidere har grundejerforeningen en reetableringskonto, hvorpå der er knyttet følgende vedtegning:
Udbetaling fra reetableringskontoen kan kun finde sted under følgende betingelser:
a) Udgiften er vedtaget som en del af budgettet på generalforsamlingen.
b) Opsigelse i banken skal ske med mindst 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift.
For reetableringskontoen gælder, at hver ordinær generalforsamling kan give bestyrelsen bemyndigelse til at investere et beløb i risikofrie værdipapirer, hovedsagelig i danske statsobligationer.

E. Foreningens ledelse

§ 13
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

§ 14
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Ved hvert bestyrelsesmøde føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det findes påkrævet.

F. Ordinær generalforsamling

§ 15
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Til denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de tilfælde, hvor nærværende vedtægter udtrykkeligt foreskriver andet.
Hvert medlem har 1 stemme, uanset medlemmet ejer flere grunde. Dog er det en betingelse, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan udøves ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert medlem højst afgive 2 stemmer ved fuldmagt.
Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt 1 medlem forlanger det.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg - af bestyrelse og revisorer
7. Eventuelt.

§ 16
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges 2 suppleanter. Valgene gælder for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år og 3 medlemmer afgår de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer, der vælges med mindst stemmeantal skal afgå først.

§ 17
Grundejerforeningen har altid 2 revisorer, idet der på hver ordinær generalforsamling vælges 1 revisor for en toårig periode, samt 1 revisorsuppleant for en toårig periode.
Revisorerne kan kun genvælges een gang, og efter deres fratræden, kan de ikke påny vælges før efter 2 års forløb.
Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og skal forvisse sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede med de af generalforsamlingen vedtagne vedtegninger og bindinger.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

G. Ekstraordinær generalforsamling

§ 18
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet - og den skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne indgiver begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Til denne skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og, med mindst 14 dages varsel.
H. Vedtægtsændringer

§ 19
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af foreningens vedtægter, fordres der, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er til stede, går sagen ud af dagsordenen. En ny generalforsamling indvarsles med 8 dages varsel - og på denne generalforsamling afgøres spørgsmålet, uanset de mødtes antal. Til beslutningen kræves dog stadig, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor.
Alle øvrige spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflertal, uanset det mødte antal medlemmer. Dirigenten afgør i overensstemmelse med dagsordenen og foreningens vedtægter alle spørgsmål om sagernes behandling og afstemning.

I. Opløsning af foreningen

§ 20
Opløsning af foreningen kan ikke finde sted så 1ænge medlemmer i henhold til skøder er forpligtigede til medlemskab af grundejerforeningen, og kun når kommunen har godkendt opløsningen. Besluttes grundejerforeningens opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomite, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodde overskud til grundejerforenings medlemmer, således at overskuddet deles lige mellem de enkelte parceller. Eventuelt underskud pålignes grundejerforeningens medlemmer i samme forhold.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. maj 1974 på Lystrup kro.

 

Efterfølgende ændringer af vedtægter.

Foranstående vedtægter er ændret i forhold til vedtægter pr. 29.5.1974, i § 14 med hensyn til tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Ændringen vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3.6.1980.

 

Foranstående vedtægter er ændret i forhold til vedtægter pr. 3.6.1980, i:
§ 9 med hensyn til tidspunkt for betaling af kontingent og tidsrummet det dækker.
§ 10 med hensyn til rykker og gebyr.
§ 11 tilføjelse af afsnit om reetableringskonto.
§ 14 med hensyn til tidspunkt for generalforsamling og indsendelse af forslag til generalforsamling.
§ 16 ændres så valg af revisorer sker hvert år.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.5.1991. Godkendt af Århus kommune, Juridisk Teknisk Afdeling, den 26.6.1991.

 

Foranstående vedtægter er ændret i forhold til vedtægter pr. 14.05.1991 således §4 udgår og erstattes af § 4 og § 5, der omhandler :

§ 4 vedrører bestyrelsens muligheder for at træffe beslutninger, der sikre området som beboelsesområde.
§ 5 vedrører parkering af køretøjer over 3.500 kg.

De følgende bestemmelser betegnes herefter som §§ 6-20 og ikke som tidligere §§ 5-19.

 

Nedenstående tillæg til vedtægter er tilføjet i forhold til vedtægter pr. 29.5.1974 efter godkendelse ved Århus Kommune, magistratsafdeling for Teknik og Miljø og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14.04.2010:

Med henvisning til deklaration for grundejerforeningen Ørneparken Lystrup, afsnit C. 3 og afsnit E. 2, kan terrænregulering og placering af stensætninger ske umiddelbart bag vej- og stiskel forudsat der ikke er risiko for at jord, planter eller andre materialer skrider ud over vejskel eller der opstår gene for andre.
Der skal dog også være hæk med stiskel. Ansvar for udbedring af eventuel beskadigelse på jordvolde og stensætninger placeret nærmere skel end 0,7m af udstyr / maskiner anvendt for snerydning og vedligeholdelse af veje og stier påhviler den enkelte grundejer.
Såfremt det ved reparation af nedgravede kabler, fjernvarmerør og afløbsledninger, eller ved nyanlæg, er nødvendigt at fjerne og reetablere jordreguleringer og stensætninger placeret nærmere end specificeret i deklarationen påhviler enhver re-etablering den enkelte grundejer

Med henvisning til deklaration for grundejerforeningen Ørneparken Lystrup, afsnit E. 1, tillades det at der i hække mod grønt område etableres en åbning med bredde max. 0,8 m. Såfremt der i åbningen placeres en låge må denne ikke være højere end hækken og max. 0,8x1,8 m, og være placeret mindst 0,15 m bag midte af hæk eller placeret vinkelret på hæk på parcellen grundstykke.
Farve på eventuel låge skal være neutral, lågen må ikke fremstå skæmmende og lågen skal være i vedligeholdt tilstand.


Bestyrelsen

Senest opdateret: Mandag, 31. marts 2014 07:49

Gå to top