Formandens beretning for året 2019

Formandens beretning for året 2019

Hermed beretning for året omfattende de områder som det er pålagt bestyrelsen at forvalte i henhold til grundejerforeningens deklaration, love og regler samt vedtaget på tidligere generalforsamlinger.

Vedligeholdelse af grønne områder, veje og stier

Siden november 2018 og i året 2019 har Kirkegaards Gartnerservice ApS varetaget sommervedligeholdelsen.

Vi har ikke været tilfreds med hvordan firmaet har udført dette arbejde. I forhold til aftalen har der været tale om mangelfulde udførelser, og vedligeholdelser er ikke udført efter aftalt behov.

Vi sar imidlertid valgt at videreføre samarbejdet med Kirkegaards Gartnerservice ApS, idet firmaet har meddelt at være interesseret i at fortsætte samarbejdet og lovet at imødekomme vore krav som beskrevet i aftalen.

Samtidig har vi justeret vedligeholdelses-aftalen hvor specifikke opgaver nøjere er beskrevet, og der er aftalt mindre prisforhøjelser for enkelte opgaver.

Efter at beplantningen omkring regnvandsbassinet sidst i 2018, og senere i foråret 2019, er blevet kraftig beskåret og delvist udluget, kan vi konstateret at den op­rin­delige beplantning mange steder er kvalt af ukrudt, selvplantede træer og buske m.v.

Bestyrelsen har derfor vedtaget at der skal udføres en genopretning af den oprin­delige beplantning / design omkring regnvandsbassinet. Disse arbejder er inklude­ret i førnævnte revision af vedligeholdsaftalen.

På arealet langs Elstedvej er der i efteråret fældet 4 syge nåletræer, og der er i stedet plantet 4 birketræer.

Beskrivelse af vedligeholdelsesarbejderne vil fremgå af vor hjemmeside.

I sag vedrørende nyt slidlag på vejstrækning ved børneinstitutionen på Ørnedalen og pålægning af slidlag i hele Ørneparkens område hvor der i 2016 blev udskiftet rør for fjernvarme er følgende sket:

Der blev i foråret 2019 pålagt slidlag på asfalt over alle udgravninger fra 2016 for udskiftning af fjernvarmerør.

Samtidigt blev der foretaget udskiftning af nedslidt slidlag i Ørnedalen på stræk­ningen fra Elstedvej til og med forbi Børneinstitutionen samt en del mindre repa­ra­tioner i Ørnedalen og på andre veje og stier.

Omkostningerne hertil blev delt mellem fjernvarmeværket og os pr. m2 udskiftet slidlag. Omkostningerne for os blev herved relativ beskedne i forhold til at vi skulle have udført vor part alene.

I sag vedrørende Aarhus kommunes betaling af forhøjet kontingent fra børne­institutionen er følgende sket:

Teknik og Miljø har i september 2018 meddelt, at Børn og Unge betaler 10 x nor­mal kontingent fra 1.1.2019 mod tidligere 2 x et normalkontingent. Dette er også sket. For at denne bestemmelse skal være gyldig fremover, skal den ting­lyses. Da vi medio 2019 rykkede herfor kunne vi konstatere, at den pågældende medar­bej­der ved Ledelsessekretariatet var gået på pension, uden at tinglysning var sket og uden andre ved Teknik & Miljø var blevet orienteret.

Ny medarbejder har nu udarbejdet et udkast til en deklaration der skulle være aftalt med B&U til tinglysning på institutionens 2 grunde. I dette er specificeret at der betales et normalt bidrag pr 10 børn. Vi har godkendt dette, idet kommunen betaler det samme til andre institutioner samt at det kun tinglyses på kommunens parceller. Nu mangler vi bare at se det tinglyste dokument !

Økonomi

Da det ikke har været muligt, at afholde generalforsamlingen inden april måned skal der her kort redegøres for bestyrelsens udsendte budget- og kontingentforslag.

Beløb til hensættelse på re-etableringskontoen er halveret i forhold til tidligere år af følgende årsager:

 • Ovenstående udførte reparationer af asfaltbelægninger har udskudt behovet for fremtidige vedligeholdelser.
 • Vi anser, i modsætning til tidligere antaget, at fremtidige vedligeholdelse af asfaltbelægningerne vil blive udført i etaper over flere år.
 • Fremtidig behov for opsparing er således reduceret. Ultimo 2019 henstår på re-etableringskontoen kr. 1.546.996. Og vi må påregne, at vi kommer til at betale minus rente af indeståendet.

Re-etablering af beplantning omkring regnvandsbassin er inkluderet i budgettet.

I det fremlagte budgetforslag er inkluderet ovenstående omkostninger og øvrige omkostninger for vedligeholdelse og administration. Kontingentet for 2020 bliver således kr. 2.800,- Kontingentet i 2019 var kr. 3.100,- .

Hjemmeside: www.oerneparken.dk

Hjemmesiden bliver løbende ajourført. Vi er Per Østergaard Ørnedalen taknemmelig for assistancen hermed.

Følgende oplysninger findes her:

 • Bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmernes adresse og telf.
 • Generalforsamlinger: Referater, regnskab og budget, formandsberetninger, kontingent.
 • Deklarationer m.v.: Gældende deklaration, Love og vedtægter.
 • Vedligeholdelsesaftaler. (Af konkurrencemæssige hensyn er priser slettet). Se her hvad de enkelte entreprenører udfører.
 • Årlige eftersyn. Der er her i koncentreret form listet væsentlige bestemmelser som de enkelte grundejere ifølge deklarationen er forpligtet til at tilgodese ved nyopførelser og fremtidige vedligehold.
 • Samarbejdspartnere.

Bestyrelsen arkiverer desuden dokumenter i følgende afsnit der kun kan åbnes af bestyrelsesmedlemmer ved log in:

 • Referater fra bestyrelsesmøder
 • Korrespondance, kontrakter m.v. med samarbejdspartnere og myndigheder.
 • Korrespondance med grundejere.

Grundejerforeningens og de enkelte grundejers vedligeholdelsespligt af veje og stier.

Bestyrelsen finder også i år anledning til at henlede de enkelte grundejeres opmærksomhed på deklarationsbestemmelse afsnit C.2 og Love og vedtægter, § 5 på hvoraf det fremgår at:

Det påhviler den enkelte grundejer at:

 • Vedligeholde rabatter og græsbede mod fortovskanter ud for de enkelte parceller.
 • Renholdelse af kantsten og fortov.
  • Friholdelse af kloakriste for nedsivning af regnvand
 • Snerydde og glatførebekæmpe ud for de enkelte parceller på fortove.

Grundejerforeningen udfører:

 • Renholdelse af stam- og stikveje samt ved fejning en gang årligt såfremt det skønnes nødvendigt. Alt øvrig renholdelse af veje er pålagt de enkelte grundejere.
 • Snerydning og glatførebekæmpelse på stam- og stikveje samt 4 mindre stikveje.
 • Snerydning og glatførebekæmpelse af skolestien fra Elstedvej til Lystrupvej udføres af Aarhus kommune.
  • Oprensning af kloaker i veje udføres af grundejerforeningen efter behov.

Se i øvrigt hjemmeside hvor der detaljeret er oplistet hvad der udføres af vor entreprenør.

Bestyrelsens kontrol med misligholdelser af deklarationsbestemmelser.

Jvnf. tidligere beslutning på generalforsamlinger, har bestyrelsen også i 2019 udført denne kontrol der har omfattet følgende:

 • Besigtiget området for misligholdelser på ”ÅRETS TUR” i april 2019 og her konstateret at den overvejende del af grundejerne overholder bestem­mel­serne, men der er stadig et fåtal der ikke respekterer disse og bestyrel­sens gentagne tidligere henstillinger om at ændre misligholdelser.
 • Bestyrelsen har imidlertid ikke foretaget sig yderligt i så henseende i året, men planlægger at vil påtale konstaterede misligholdelser i 2020.

Måling af nedsivning af regnvand på det grønne areal mellem Elleparken og Ørneparken.

Ovenstående målinger pågår stadig. Se tidligere års formandsberetninger.

Senest opdateret: Mandag, 30. marts 2020 09:31

Gå to top