2020 - Referat fra ordinær generalforsamling

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNEPARKEN, LYSTRUP 

 

Referat af generalforsamling onsdag, den 9. september 2020, kl. 19.30

Der var mødt i alt 19 grundejere, hvoraf 16 var stemmeberettigede.

Formanden Gunnar Møller Jensen bød velkommen og foreslog Per Østergaard som dirigent.

1. Valg af dirigent

Per Østergaard, Ørnedalen 28, blev enstemmigt valgt.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne med 14 dages varsel. Dog skal der ifølge vedtægterne afholdes generalforsamling i marts måned, men grundet Corona har det ikke været muligt før nu. Dette blev accepteret, således at generalforsam­lingen kunne afholdes.

 

2. Formandens beretning

Formanden Gunnar Møller Jensen oplæste beretningen for 2019, som kan ses på hjemmesiden www.oerneparken.dk

Følgende bemærkninger hertil:

Der er endnu ikke sket tinglysning af deklarationen omkring børneinstitutionen. Kommunen har efter rykkere nu lovet at dette vil blive gjort snarest.

Vi betaler nu negative renter af vor bankindeståender.

Bestyrelsen har i august 2020 opsagt Kirkegaards Gartnerservice, da ydelserne har været særdeles mangelfulde. Der er i stedet lavet aftale med OK Nygaard om både sommervedligeholdelse og vinterbekæmpelse. Aftalen er truffet på basis af indhentede tilbud fra 3 anlægsgartnere.

3. Regnskab for kalenderåret 2019

Kassereren Rasmus Lund Hyttel gennemgik det reviderede regnskab (kan ses på hjemmesiden og er omdelt på papir i februar) og oplyste, at alle grundejere har betalt kontingent – også for 2020.

Børneinstitutionen har betalt 10 x bidrag både i 2019 og 2020.

For at have likviditet til at betale regningerne rettidigt, havde bestyrelsen udskudt hensættelsen af kr. 80.000 til reetableringskontoen. Beløbet er nu blevet hensat.

Vi har en god økonomi.

Herefter blev regnskabet taget til efterretning af de fremmødte medlemmer.

4. Budget/kontingent for 2020

Kassereren gennemgik forslag til budget og følgende blev bemærket:

Da det meste af 2020 allerede er gået, og da kontingenterne er betalt for 2020 som opkrævet, var det lidt svært at gøre det store ved budgettet.

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor der er budgetteret med et overskud i 2020, når økonomien er så god.

Hensættelsen til reetableringskontoen er nedsat i 2020

Der er ikke medtaget renteudgift/negativ rente, da vi ikke var bekendt med dette i februar.

Budgettet blev herefter godkendt. Diskussioner herom, for det meste ang. 2021, er refereret under eventuelt.

 

5. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

a) Bestyrelsen bemyndiges til at investere reetableringsmidlerne i risikofrie værdipapirer, jævnfør § 12 – bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt godkendt, således at bestyrelsen har muligheden, selvom det næppe bliver aktuelt.

 

b) Manglende finansiering af drift i perioden fra årsskiftet til 1. maj sker ved midlertidigt lån fra reetableringskonto ved at vente med at overføre indkommet kontingent fra driftskontoen til reetableringskontoen efterfølgende år ultimo maj måned.

 

(Forslaget er stillet, så bestyrelsen kan være sikker på at have likviditet til at betale regningerne løb­ende. F.eks. har den nye kontrakt for grønne områder/vedligeholdelse månedlige betalinger.

Snerydningsudgiften er jo også altid uforudsigelig, og da der først kommer kontingentindbetalinger i maj måned, kan denne udgift også give likviditetsvanskeligheder.)

Forslaget blev godkendt.

 

6. Valg af bestyrelse og revisor

Gunnar Møller Jensen, Ørnehøjen 27,blev genvalgt.

Cita Hansen, Ørnedalen 20, blev genvalgt.

Som ny suppleant blev Henrik Madsen, Ørnedalen 3, valgt.

Anette Jensen, Ørnebakken 1, blev valgt som revisor for 2. gang.

Per Østergaard, Ørnedalen 28, blev genvalgt som revisorsuppleant.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger: formand Gunnar Møller Jensen, næst­formand Jon Munk Christiansen, grønne områder Henning Lauritsen, kasserer Rasmus Lund Hyttel og sekretær Cita Hansen.

 

7. Eventuelt

For budgetlægning for året 2021 ønskede et medlem af bestyrelsen deltagernes tilkendegivelse af følgende 2 forslag til opsparing i reetableringskonto for fremtidige vedligehold af veje og stier:

1. Skal vi i det hele taget opspare hertil når følgende forhold skal tages i betragtning:

Vi har nu ca. kr. 1.600.000,- på kontoen, som der skal betales negativ rente af.

De ejere der købte parcellen oprindelig købte samtidig helt nye veje og stier. De kommer således til at betale 2. gang for istandsættelse. Senere nye ejere kommer til at betale et delbeløb svarende til vejtilstanden fra køb til istandsættelse.

Tilkendegivelsen fra det overvejende antal deltagere og de øvrige bestyrelsesmedlemmer var, at der fortsat skal opspares til reetableringer. I modsat fald må man forudse vanskeligheder ved, at de enkelte grundejere skal betale et større engangsbeløb når reetableringerne udføres.

 

2. I givet fald, hvor stor skal denne opsparing være?

De tilstedeværende ønskede ikke at tage stilling hertil. En grundejer bemærkede, at størrelsen af nuværende opsparing umiddelbart synes at være tilstrækkelig. Bestyrelsen blev derfor henvist til at:

- Justere tidligere kalkulation for istandsættelser hvor følgende inkluderes: Ændret pristal, prisændringer på asfalt og indflydelse af istandsættelser udført i 2019 sammen med fjernvarmens pålægning af nye slidlag.

- Udarbejde finansieringsplan/kapitalbehov hvor istandsættelserne opdeles over en årrække.

- Inkludere ovenstående i budgettet for 2021 for diskussion/vedtagelse på kommende general­forsamling.

- En grundejer ønskede tillige, at bestyrelsen undersøgte muligheden for placering af opsparede midler i fonde eller andet, hvor der ikke skal betales negative renter.

Der kom ønske om snarlig renovering/modernisering af legepladsen, specifikt legetårn. Henrik Madsen, som er anlægsgartner, tilbød at komme med et forslag.

På spørgsmål om vedligeholdelse af græsrabatter ud de enkelte parceller blev det oplyst, at de enkelte grundejere ifølge vedtægterne har den fulde vedligeholdelsespligt af disse samt fortovene. Imidlertid har Grundejerforeningen, siden år tilbage, klippet græsset her og vil også fremover gøre dette. Men husk at afstikke græskanter og luge ukrudt i fortovsbelægninger.

Forslag om, at revisorerne skal have en flaske vin som tak for deres indsats.

Fjernvarmen har siden primo januar anvendt vores græsareal ved Elstedvej til materiale opbevaring, Der er lovet, at dette vil blive fjernet den 3. oktober 2020. Vi vil påse, at arealet reetableres.

Det er nogle steder et problem, at mange grundejere har mere end 1 bil og således parkerer på stik­vejene. Det kan grundejerforeningen ikke rigtig gøre noget ved, andet end at opfordre til at der parkeres, så det ikke er til gene for naboer eller andre. I tilfælde af ulovlig parkering ifølge færdselsreglerne er der tale om en sag for politiet.

Fibernet har lavet firkantede huller i asfalten i Ørnelunden uden at reetablere det. Da det er kommunen, som har givet tilladelsen til fibernet, vil bestyrelsen kontakte kommunen igen.

Der blev fremsat ønske om ”bump” på stamvejene, da der køres stærkt. Bestyrelsen vil diskutere dette emne.

Der arbejdes på at få lavet ”bump” eller andet på Ørnstrupvej, og der samarbejdes med Fællesrådet herom.

Der blev spurgt ind til skift af vedligeholdsgartner og renovering af regnvandsbassin. Følgende skal kort refereres herfra:

- Prisniveau for vedligeholdelse ved ny entreprenør er højere end ved tidligere, men vi forventer også et højere niveau i udførelse.

Tidlige bestemmelse om genskabning af den oprindelig beplantning omkring bassinet har vist sig ikke at være hensigtsmæssig af flere grunde, hvorfor en ny plan er udarbejdet. Denne tilgodeser en fremtidig forenkling af vedligeholdelse og dermed mindre omkostninger .

Kl. 21.30 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. Formanden takkede for det fine frem­møde.

Derefter var der sandwich til alle og hyggeligt samvær.

NB: Da det er usædvanligt at afholde generalforsamlingen så sent på året, var det svært ikke at komme ind på 2020 og hvad der er sket i indeværende år. Derfor vedrører nogle af de drøftede emner 2020.

Som referent: Cita Hansen Som dirigent: Per Østergaard. 

Senest opdateret: Onsdag, 23. september 2020 16:14

Gå to top