Formandens beretning for året 2012

Hermed beretning for året omfattende de områder som det er pålagt bestyrelsen at forvalte i henhold til grundejerforeningens deklaration, love og regler samt vedtaget på tidligere generalforsamlinger.

Vedligeholdelse af grønne områder, veje og stier

Vedligeholdelse af grønne områder blev i året 2012 udført af Århus Kommune, Natur og Vejservice afd. Nord efter kontrakt af 16. februar 2009 og senere revidering. Vedligeholdelsen blev udført til fast pris for specificerede ydelser. Bestyrelsen anser vedligeholdelsesarbejderne er udført tilfredsstillende.

Snerydning og glatførebekæmpelse i vinteren 2012/13 blev udført af Terp Maskinudlejning i henhold til aftale. I aftalen er specificeret krav til bland andet, anvendelse af egnet materiel, placering af snedepoter på stikveje og at der for stiernes vedkommende kun sneryddes og glatførebekæmpes på 4 mindre stier der forbinder de 4 stamveje med skolestien. Sidstnævnte som foreslået og vedtaget på generalforsamling i 2011. Bestyrelsen anser også dette arbejde er udført tilfredsstillelse. Dog med en enkelt undtagelse som efter påtale er rettet.

En entreprenør har henvendt sig til bestyrelse med forespørgsel om tilbud på vedligeholddelse af grønne områder, snerydning og glatførebekæmpelse. Efterfølgende modtog vi tilbud der prismæssigt ikke kunne matche priserne i nuværende kontrakter.

Med hensyn til legeplads, fodboldmål, borde bænke er disse faciliter vedligeholdt i rimeligt udstrækning. Vi hører gerne om der er forslag til ændringer her. Men vi gør samtidig opmærksom på at udvidelser, der vil påvirke regnskabet væsentligt, først vil blive udført efter høring på generalforsamling.

Det er planlagt at fælde nogle større træer om regnvandsbassinet. Er der nogle grundejerne i området der er interesseret i træet kan det erhverves ved at man fælder de pågældende træer. Kontakt Henning Lauritsen 86225405. I modsat fald vil bestyrelsen overlade dette arbejde til vor entreprenør.

En del biler kører lige vel hurtigt over bakketoppen på Ørnstrupvej til stor fare for såvel trafik som nærliggende parceller. Der blev derfor i sommeren 2012 fortaget trafikmåling på stedet. Målingen viste at der her gennemsnitlig passerer ca. 600 biler pr. døgn. En del kører 15 – 20 km hurtigere end de tilladte 50km/time og enkelte mere end 100 km/time. Vi har derfor bedt kommune foranstalte at der indføres en fartnedsættende foranstaltning. Det er overladt til Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev at afgøre hvornår dette sker i henhold til budgetplanlægning med andre foranstaltninger i området.

Grundejerforeningens og de enkelte grundejers vedligeholdelsespligt af veje og stier

Bestyrelsen finder anledning til at henlede de enkelte grundejeres opmærksomhed på deklarationsbestemmelse afsnit C.2 og Love og vedtægter, § 5 på hvoraf det fremgår at:

  • Vedligeholdspligt af rabatter ud for de enkelte parceller påhviler de enkelte grundejere
  • Renholdelse af vej, rendesten og fortov samt snerydning og glatførebekæmpelse ud for de enkelte parceller påhviler de enkelte grundejere.
  • Renholdelse og snerydning af stam-og stikveje påhviler grundejerforeningen. Herudover udfører grundejerforeningen også glatførebekæmpelse på disse veje. Snerydning og glatførebekæmpelse af fortove udføres således ikke af grundejerforeningen men påhviler den enkelte grundejer at udføre. Renholdelse af veje udføres en gang årligt i foråret ved fejning af stam-og stikveje og stier såfremt det skønnes nødvendigt. Alt øvrigt renholdelse at veje er pålagt de enkelte grundejere.
  • Oprensning af kloaker i veje udføres af grundejerforeningen efter behov, men friholdelse af kloakriste for nedsivning af regnvand er de enkelte grundejeres ansvar.
Bestyrelsens kontrol med misligholdelser af deklarationsbestemmelser

Jvnf. beslutning på generalforsamlingen i marts 2009, har bestyrelsen som tidligere også i 2012 udført denne kontrol der har omfattet følgende:

  • Besigtiget området for misligholdelser på ”ÅRETS TUR” i april 2012 og på baggrund heraf udsendt breve til berørte grundejere med påtale om at rette påtalte misforhold.
  • På grund af at enkelte grundejere har følt sig berettiget til gennem flere år ikke at følge bestyrelsens henstillinger om at rette påtalte misligholdelse af deklarationsbestemmelser har bestyrelsen også i dette år fremsendt en række påklager til Aarhus Kommune herom.
Kontingent for året 2013

Bestyrelsen har i budgettet for 2013 foreslået kontingentet til kr. 1800,- hvilket er kr. 100,- mindre end 2012. Vi anser dette beløb tilstrækkelig til at at kunne dække løbende driftsudgifter og henlæggelser til reetableringer.

 

Tryk her for at hente formandens beretning for 2012 som pdf-dokument

 

Senest opdateret: Torsdag, 13. marts 2014 21:03

Gå to top